Podczas toku studiów oprócz zdobywania wiedzy na uczelni obowiązkowym elementem są praktyki studenckie. Student ma możliwość zderzyć się ze specyfiką swojego przyszłego zawodu oraz zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe. Na praktykach studenckich można poznać nowe kontakty, poszerzyć wiedzę zdobytą wcześniej przez zadania praktyczne. Innym często spotykanym terminem jest staż. W obu przypadkach student ma możliwość poznać warunki pracy w innym środowisku niż dobrze już znane mu – akademickie.

Praktyki studenckie a staż

Podstawową różnicą między praktykami studenckimi a stażem jest to, że te pierwsze są obowiązkowe w toku studiów. Mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie praktyk studiów wyższych. Praktyki studenckie stanowią nieodłączną część programu nauczania i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu równorzędnie z innymi zajęciami obowiązkowymi. W związku z tym obowiązkowe jest zdanie prowadzącemu dziennika praktyk. Jest to dokument, w którym student opisuje różne etapy swojej pracy, a pracodawca opinię oraz ocenę słowną. Na tej podstawie oraz krótkiego wywiadu prowadzący praktyki ze strony uczelni wystawia ocenę tak jak z każdego innego przedmiotu w toku studiów. Staże natomiast polegają na poznaniu ściśle specyfiki danego stanowiska pracy. Nie są obowiązkowe podczas studiów, a ich odbycie jest dobrowolne. Ze względu na duże podobieństwa są często ze sobą mylone, a nazwy używane zamiennie.

Cel i korzyści praktyk studenckich

Celem odbycia przez studenta praktyk jest nabycie umiejętności praktycznych z danej dziedziny i połączenie ich z wiedzą teoretyczną zdobytą wcześniej podczas toku studiów. Pokazać jak wygląda praca w zawodzie. Niejako przy okazji można zdobyć cenne na rynku pracy doświadczenie zawodowe, które w dzisiejszych czasach jest bardzo istotnym czynnikiem podczas procesu zatrudniania programistów. Już od procesu kształcenia student może zacząć budować swoje CV.

Kolejnym plusem praktyk jest poznanie warunków oraz realiów pracy przez studenta. Dzięki temu może on zobaczyć czego mogą oczekiwać przyszli pracodawcy. Przydatne mogą być również informacje na temat technologii używanych przez firmy, które warto poznawać w przypadku braku ich omówienia na zajęciach. Podczas praktyk student może zdobyć liczne kontakty, które pomogą mu w rozwoju dalszej jego kariery zawodowej. Zarówno w przypadku zatrudnienia w firmie jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Innym ważnym aspektem jest praca w zespole. Bardzo ważne jest, aby student poznał jak wygląda praca w dużej firmie. Zazwyczaj istnieje tam ustalona hierarchia, w której trzeba umieć się odnaleźć. Pracując w zespole specjalistów student jest w stanie szybciej zdobywać doświadczenie zawodowe oraz uczyć się.

Dziennik praktyk studenckich

Odbywając praktyki studenckie należy prowadzić dziennik praktyk. Znajdują się tam informacje na temat zakładu pracy, w którym student odbywa praktyki. Dziennik składa się z kilku sekcji. Pierwszą z nich jest strona, na której należy uzupełnić swoje dane osobowe, informacje na temat uczelni oraz zakładu pracy, w którym odbywają się praktyki. Następnie znajduje się sekcja w której wypisuje się czynności, które wchodzą w skład praktyk. Na koniec znajduje się miejsce na ocenę praktykanta przez swojego opiekuna. Ocenia składa się ze standardowej ze skali 2-5 oraz krótkiego opisu.

Praktyki studenckie Java Developer

Ogłoszenia z praktykami studenckimi o treści „Java Developer praktyki” lub „Programista Java praktyki” nie są rzadkością. Jakie mogą być dodatkowe wymagania na stanowisko Java Developer? Mogą to być framreworki takie jak Hibernate, Spring. Często spotykanym wymaganiem na stanowisko Java Backend Developer jest znajomość języka SQL (czasami konkretnej odmiany jak MySQL, Transact SQL). W przypadku stanowiska Java Front End Developer przydatnym będzie znajomość HTML, CSS, JavaScript, JQuery. Czasami oferty praktyk dotyczą pracy zdalnej lub hybrydowej.

Staże zawodowe

Staż podobnie jak praktyka pomoże zdobyć doświadczenie oraz poprawić swoje umiejętności w danym zawodzie. To zwiększa szansę na ewentualne zatrudnienie. Zarówno w danej firmie, ale też ogólnie na rynku. Rekruterzy chętniej zatrudnią osobę ze zdobytym doświadczeniem. Różnicą jest jednak brak bezpośredniego zatrudnienia stażysty przez pracodawcę. Zazwyczaj jest to umowa między starostą lub Urzędem pracy a firmą. Według prawa staż trwa 3 miesiące, jednakże można go przedłużyć maksymalnie do 12 miesięcy. Po tym czasie jeśli pracodawca będzie zainteresowany kontynuacją współpracy będzie zmuszony zatrudnić pracownika bez pośrednictwa urzędu pracy. Należy równie zaznaczyć, że pracodawca nie jest zobowiązany do zatrudnienia stażysty pod odbyciu stażu.

Jak wyglądają staże?

Wdrażanie do zawodu podczas stażu odbywa się pod okiem mentora. Jest to osoba, która będzie przekazywała swoje doświadczenie oraz zlecała zadania do wykonania. Okres stażu jest dokumentowany. Zatem wszystkie nieusprawiedliwione nieobecności, zwolnienia są skrzętnie spisywane przez organizatora stażu. Dodatkowo, gdy stażysta nie wypełnia prawidłowo swoich obowiązków opiekun może zawnioskować do Urzędu Pracy o rozwiązanie umowy z nieodpowiedzialnym stażystą. Przykładem może być stawienie się do pracy pod wpływem substancji psychoaktywnych, alkoholu lub po prostu osoba, która nie przykłada się do swoich nowych obowiązków. W takim przypadku stażysta może ponieść koszty różnych kursów oraz badań, które wykonał na koszt Urzędu Pracy przed przystąpieniem do stażu. Istnieją również bezpłatne staże organizowane przez firmy. Ich celem jest ponownie wprowadzenie stażysty do zawodu.

Jak wygląda urlop stażysty oraz czas pracy?

Po każdym przepracowanym miesiącu przez stażystę przysługują mu 2 dni wolne od stażu. Nie należy tego rozumieć tak samo jak urlop naliczany podczas umowy o pracę. W takim wypadku należy złożyć wniosek o urlop od stażu. Warto zaznaczyć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby gromadzić dni tak, aby na raz móc wykorzystać wiele dni na raz. Po spełnieniu warunków formalnych pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia urlopu od pracy. Stażyści mogą pracować 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. Nie mogą dostawać nadgodzin. Staże wliczają się do okresu zatrudnienia zatem wliczają się do wieku emerytalnego. Stażyście nie przysługuje jednak wolne na żądanie. Nie mają również prawa do bezpłatnego urlopu, w związku z tym nieobecność za wyjątkiem wcześniej zgłoszonego urlopu od stażu będzie traktowana jako nieusprawiedliwiona. A to może wiązać się z rozwiązaniem umowy oraz innymi tego konsekwencjami jak poniesienie dodatkowych kosztów na rzecz Urzędu Pracy przez stażystę.

Wynagrodzenie stażysty oraz korzyści

Wynagrodzenie stażysty wynosi 120% aktualnego zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo stażysta posiada ubezpieczenie rentowe, emerytalne oraz wypadkowego. Przed podjęciem pracy stażysta przechodzi odpowiednie szkolenia oraz przechodzi wymagane na stanowisku badania. Wszystko jest finansowane z Funduszu Pracy. Aktualnie stażyści pobierający stypendia stażowe od Urzędu Pracy są zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie muszą również uwzględniać w zeznaniu podatkowym, gdyż ten dochód nie jest opodatkowany.

Dla kogo są staże z Urzędu Pracy?

Celem staży proponowanych przez urzędy pracy jest aktywizacja ludzi bezrobotnych oraz pomoc w nabyciu odpowiednich umiejętności zawodowych w celu dalszego ich zatrudnienia. W związku z tym staże przysługują odpowiednim grupom ludzi, którzy spełniają następujące kryteria.

  • Bezrobotni w wieku do 25 lat lub powyżej 50 roku życia.
  • Kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia.
  • Bezrobotni bez wykształcenia co najmniej średniego, bez kwalifikacji zawodowych.
  • Niepełnosprawni, którzy są bezrobotni.
  • Ludzie po odbyciu kary pozbawienia wolności, którzy są bezrobotni.
  • Samotny rodzic, który wychowuje dziecko do 18 roku życia oraz nie posiada pracy.

Staż absolwencki

Przysługuje absolwentom uczelni wyższych, którzy są bezrobotni oraz nie ukończyli 30 roku życia. W tym przypadku również okres stażu trwa do 12 miesięcy.